POTASSI i MAGNESI


El potassi


Juntament amb el nitrogen i el fòsfor,  el potassi  constitueix un dels puntals de la fertilització en el marc dels anomenats macronutrients. El concepte de potassi “extraïble” fa referència al potassi que s’extreu d’una mostra de sòl mitjançant una solució d’extracció, en aquest cas mitjançant acetat amònic. Es tracta d’una metodologia d’extracció àmpliament utilitzada i amb resultats que presenten un fort grau de correlació amb els nivells de resposta a la fertilització potàssica per part de les plantes cultivades.

L’experimentació realitzada amb aquest mètode d’extracció permet interpretar el nivell de suficiència.

El contingut de potassi extraïble en el sòl depèn principalment de les tècniques de gestió agrícola (aplicació de fertilitzants minerals i orgànics, maneig dels residus vegetals i treball del sòl). La resposta dels cultius a la fertilització potàssica depèn del tipus de cultiu, l’objectiu productiu, el contingut de potassi en el sòl, de les condicions del medi i la disponibilitat d’aigua. El potassi afecta no sol al rendiment, també a la qualitat de la producció. Per aquest motiu s’ha de considerar tant els aspectes de necessitats de potassi com les condicions de l’excés, relacionat per exemple amb podridura apical en tomàquet. Una aplicació adequada de potassi millora la producció i qualitat de molts cultius per les diverses funcions que realitza l’element en els cultius.

Taula N.10  Interpretació dels nivells de potassi extret amb acetat amònic.

Nivells de K al sòl (ppm)

Interpretació

Criteris d’aplicació de potassi
< 125
Baix
Recuperació del nivell
125-175
Mitjà
Recuperació/manteniment
175-250
Òptim
Manteniment
250-350
Alt
Manteniment/disminució
> 350
Molt alt
Disminució del nivell

El potassi disponible del sòl es troba majoritàriament en forma adsorbida en el complex argilo-húmic. També hi ha una part del potassi  que es troba dissolt en la solució del sòl, i la resta forma part de la pròpia mineralogia de les argiles del sòl.

El potassi aplicat al sòl es troba temporalment en forma d’ió potassi durant un període de temps relativament important dissolt en fase aquosa del sòl. Aquest catió cerca en l’anomenat complex argilo-húmic els radicals necessaris per la seva adsorció. El sòl manté un equilibri entre el potassi adsorbit i el disponible en la solució del sòl mitjançant la seva capacitat de bescanvi.

Els principals mecanismes d’absorció són per difusió i per flux de massa. També una part es realitza per intercepció radicular.

És important mantenir un equilibri entre el desenvolupament vegetatiu i la producció de fruits per mantenir un equilibri adequat en la producció d’hortalisses de fruit.

El potassi s’absorbeix durant tot el període de desenvolupament del cultiu. Aquest element es transloca pel interior del vegetal bàsicament en forma mineral. Durant el període de creixement del fruit hi ha una forta translocació de potassi de les fulles cap els fruits.

S’utilitza l’anàlisi de sòls com una mesura de les reserves de potassi assimilable en el sòl (mètode de l’acetat amònic). Cal comptabilitzar les unitats fertilitzants aportades amb les esmenes orgàniques i amb les aigües de reg per evitar l’acumulació d’aquest nutrient en el sòl. El nivell determinat s’interpreta qualitativament i serveix de base per avaluar les necessitats segons l’objectiu productiu.

La fertilització potàssica actua amb el mateix criteri que la fosfòrica, ajustant la disponibilitat d’aquest nutrient segons els criteris d’interpretació de l’anàlisi de sòls, les aportacions efectuades amb les aportacions d’esmenes orgàniques i les aigües de reg.

Els fertilitzants potàssics presenten una eficiència d’absorció molt elevada, per aquest motiu s’aconsella controlar les aplicacions durant el desenvolupament del cultiu. L’objectiu de les aplicacions de cobertora és facilitar el complement de potassi que el cultiu no pot absorbir directament del sòl en sistemes d’explotació molt intensiva.

Per a que la plantació pugui respondre d’una forma correcta davant d’un nivell adequat de potassi al sòl cal que el sistema radicular no tingui limitacions importants com la compactació de sòls o la falta de reg.

Com a punts a recalcar en la fertilització potàssica:

- És un element essencial en la producció de fruits de qualitat. Les carències i els excessos són molt perjudicials per la producció i la qualitat del fruit respectivament.

- La dosi òptima s’ha de calcular a partir de les exportacions del fruit i del nivell de potassi al sòl.

- El moment òptim d’aplicació dels fertilitzants potàssics no han de coincidir en la seva totalitat amb el moment de consum del cultiu, per evitar induir consums de luxe.

- El potassi consumit en excés indueix carències de calci i magnesi. El potassi és un element antagonista del calci i magnesi en el moviment de translocació de nutrients.

Per calcular les unitats fertilitzants d’aquest nutrient és necessari aplicar un factor de correcció de 1,2 per passar de potassi K a K2O. Els fertilitzants s’expressen també amb aquestes unitats.
El Magnesi


L’origen del magnesi és degut en gran part a la composició mineral dels sòls, també depèn fortament de la qualitat de les aigües i de les aportacions fetes amb fertilitzants i dejeccions ramaderes. Algunes aigües de reg poden provocar un augment del nivell de magnesi en el sòl degut a l’aportació d’aquest element.

La fertilització magnèsica depèn en part del seu contingut en el sòl, de la relació respecte al nivell de potassi i de factors relacionats amb el cultiu.

Es recomana analitzar les fulles per determinar la necessitat de magnesi en estadis i de forma puntual. També convé avaluar l’equilibri nutricional dins de la planta mitjançant les anàlisis de planta.

La relació K/Mg extraïble i de canvi en un sòl és convenient que no superi el llindar de 2, per evitar antagonismes o carències induïdes de magnesi. Aquests antagonismes es poden accentuar en el cas d’aplicacions de fertilitzants potàssic en cobertera del cultiu o bé per l’ús d’aigües de reg on aquests desequibris es mantinguin.

Taula N11 Interpretació dels nivells de magnesi extret amb acetat amònic

Nivells de Mg al sòl, en ppm
Interpretació
Criteris d’aplicació 
< 100
Baix
Recuperació del nivell
100-175
Mitjà
Recuperació/manteniment
175-250
Òptim
Manteniment
250-600
Alt
Manteniment/disminució
>600
Molt alt
Disminució del nivell

No obstant els alts nivells de magnesi en els sòls, es poden observar carències de magnesi contrastades visual i analíticament. L’explicació d’aquest fet és principalment l’antagonisme produït amb el potassi. El desequilibri amb el potassi prové principalment de les aigües de reg, i, de les aplicacions amb fertilitzants potàssics aplicats per fertirrigació.

Els símptomes principals són clorosis entre els nervis de les fulles, dificultant l’activitat fotosintètica del cultiu i per tant assolir el màxim desenvolupament i producció.

La fertilització amb magnesi es realitza via amb aplicació de fertilitzants magnèsics tipus nitrat magnèsic o sulfat magnèsic. Alguns fertilitzants comercialitzats es poden utilitzar en agricultura ecològica. També molts formulats solubles porten una part de magnesi que pot ajudar a evitar aquests desequilibris.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada